کاتالوگ محصولات و خدمات

_

کاتالوگ محصولات

خانواده موتور ملی (EF7 Engine Family)

موتور هواگرم (Stirling Engine)

موتور ملی دیزل (EFD)

خانواده موتور ملی بهینه (EF7+ Engine Family)

قوای محرکه پایه برق (Hybrid Powertrain)

خانواده موتور سه استوانه (3FX Engine Family)

رایانه موتور Bifuel

رایانه موتور Hybrid

رایانه موتور Sport

_

کاتالوگ خدمات

محاسبات مهندسی (CAE)

جانمایی و انطباق (Integration)

سوخت و احتراق (Fuel and Combustion)

صحه گذاری و آزمایشگاه موتور (Validation & Engine Lab)

آزمایشگاه اندازه گیری (CMM Lab)

آزمایشگاه مواد (Material Lab)

تضمین کیفیت (Quality Assurance)

مهندسی محصول (Product Engineering)