مهندسی محصول

_

مهندسی محصول

رشد روزافزون تکنولوژی، تغییر در روشها و فرآیندهای تولید، ارتقاء سطح محصولات تولیدی با توجه به نیاز بازار، الزامات قانونی جدید و یا بعکس محدودیتهای بوجود آمده در تامین مواد اولیه و افزوده شدن تامین‌ کنندگان جدید به زنجیره تامین قطعات، گویای اهمیت فعالیتهای مهندسی می ‎باشد. مدیریت مهندسی در راستای رسالت سازمانی خود و با تکیه به تجارب و دانش کارشناسان خبره مسئولیت پشتیبانی تولید موتور و صیانت از محصول نهایی را در دو حوزه مهندسی محصول و مهندسی فرآیند به شرح زیر برعهده دارد:

_

فعالیت های مهندسی محصول

 • مدیریت بر مدارک فنی (مدل سه بعدی- نقشه- DFMEA- طرح صحه گذاری و آزمون – دفترچه مشخصات – استاندارد)
 • تحلیل تغییرات مهندسی در محصولات جاری
 • تدوین روش و اجرای صحه گذاری تغییرات مهندسی
 • تحلیل مغایرتهای مهندسی و تدوین روش و اجرای صحه گذاری آنها
 • تدوین استانداردهای مهندسی
 • آدیت و پشتیبانی فنی سازندگان و تامین کنندگان و یا آزمایشهای مرجع صحه گذاری
 • مشارکت در پروژه های توسعه محصول
 • اجرای پروژه های حل مشکلات کیفی و بهبود
_

فعالیت های مهندسی فرآیند

 • تدوین فرآیند های تولید ماشینکاری
 • بالانس خطوط تولید ماشینکاری و ارزیابی چیدمان و تعداد نفرات و جابجایی عملیات
 • ارزیابی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ماشینکاری، تعیین و طراحی جانمایی و چیدمان ماشین آلات
 • تدوین فرآیندهای تولید مونتاژ و خودکنترلی
 • تهیه و تدوین FPC و OPC فرآیندهای مونتاژ و خودکنترلی
 • بالانس خطوط تولید مونتاژ و ارزیابی چیدمان و تعداد نفرات و جابجایی عملیات
 • تعیین و طراحی جانمایی و چیدمان ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید مونتاژ
 • تهیه و تدوین مدارک فرآیندهای کیفی