Ik3

انتشار نقشه های نمونه اولیه (Mule engine) موتور سه استوانه

قطعات اصلی این موتور به صورت نمونه سازی سریع ساخته می شود. تامین کنندگان قطعات را همراه خود نموده ایم تا ضمن ارتقای دانش فنی، داخلی سازی قطعات هم با توان همین سازندگان اجرایی شود. هدف اصلی در این مرحله دستیابی به توان و گشتاور و مصرف سوخت موتور می باشد. ... ادامه مطلب