چگونگی تشکیل انجمن علمی خودروهای برقی و اهداف آن

خودرو سازان آرام آرام به سمت برقی شدن تمایل پیدا می‌کنند. نه اینکه الزاماً موتور احتراقی خودرو حذف شود و یک موتور الکتریکی جایگزین شود، بلکه به آرامی خودروها برقی می‌شوند؛ فرمان برقی می‌شود، انواع بوسترهای برقی به کار گرفته می شوند، تلمبه آب برقی می‌شود و کلی مجموعه برقی به خودروها اضافه می‌شوند. ... ادامه مطلب