صفحه نمایش خودروی دنا پلاس توربو

صفحه نمایش خودروی دنا پلاس توربو

صفحه نمایش هوشمند خودروی دنا پلاس توربو

با همکاری متخصصین واحدهای احتراق و توسعه نرم افزار طرح ارتقاء HMI هوشمند در حال انجام است. این طرح قرار است بر روی صفحه نمایش خودروی دنا پلاس توربو پارامترهای مربوط به امتیاز رانندگی و مصرف سوخت و ... نمایش دهد. ... ادامه مطلب