محاسبات مهندسی

_

محاسبات مهندسی

واحد محاسبات مهندسی با مهندسان مجرب و کاردان دارای راه حل های میانبر سریع و قابل اعتمادی است در راستای فعالیتهای توسعه موتور از مرحله ایده مفهومی تا مرحله تولید موتور. فعالیت های شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی واحد محاسبات مهندسی به شرح ذیل می باشد:

 • شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی سامانه تبادل گاز
 • شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی سامانه خنک کاری موتوری و خودرویی
 • شبیه سازی یک بعدی یاتاقانها و سامانه روانکاری
 • شبیه سازی یک بعدی اصطکاک قطعات و سامانه های موتور
 • شبیه سازی و تحلیل تنش مکانیکی و ترمومکانیکی قطعات موتور
 • شبیه سازی ارتعاشات آزاد و اجباری
 • شبیه سازی و آزمون ارتعاشات
 • شبیه سازی سامانه تهویه محفظه لنگ
 • خدمات آموزش نرم افزار بصورت آموزش حین کار
محاسبات مهندسی
آزمایشگاه محاسبات مهندسی
_

همچنین امکانات آزمایشگاهی خاص شامل :

 • آزمایشگاه شبیه سازی مدارهای خنک کاری
 • تجهیزات اندازه گیری ارتعاشات و صدا
 • تجهیزات اندازه گیری کشش رینگ
 • دستگاه اندازه گیری ضریب سختی فنر
 • دستگاههای اندازه گیری منحنی مشخصه های پمپ روغن و پمپ آب

از ابزارهای فوق جهت اعتبارسنجی و تأیید شبیه سازی ها استفاده می شود. همچنین به تامین داده های ورودی در شبیه سازی کمک می کند.