صحه گذاری

_

صحه گذاری

فرایند صحه­ گذاری (Validation) موتور در ایپکو به کمک انواع آزمون­های قطعه ­ای، وظیفه ­ای، دوام و شبیه ­سازی ها و تحلیل ­های قبل و بعد از آنها انجام می ­شود. این فرایند در کلیه مراحل توسعه موتور حضور دارد و علاوه بر صحه­ گذاری مراحل توسعه­ ای، تخمین قابلیت اطمینان موتور را نیز در برمی­ گیرد.

صحه گذاری

استخراج برنامه­ صحه­ گذاری، تعیین رویه آزمون، انجام آزمون، درجه­ بندی قطعات بعد از آزمون­های دوام، تحلیل خرابی و ارائه راه حل از فعالیت­های صحه­ گذاری می­ باشد. آزمایشگاه ایپکو در انجام برخی از آزمون­های اصلی دارای گواهینامه ایزو 17025 از مرکز تایید صلاحیت ایران است.

صحه گذاری