آدرس پستی : تهران – کیلومتر ۶ جاده مخصوص تهران کرج- جنب بانک ملی شعبه ارج

تلفن های تماس : ۴۴۵۲۰۸۸۲-۴۴۵۲۰۸۸۳-۴۴۵۲۰۸۸۴

نمابر : ۴۴۵۲۰۸۸۰

پست الکترونیکی: info@ip-co.com

کدپستی: ۱۳۷۱۱-۱۳۹۸۸

پشتیبانی درگاه

تلفن داخلی : ۳۱۷

منابع انسانی

تلفن داخلی : ۱۰۸

بازرگانی

تلفن داخلی : ۵۱۵

روابط عمومی

تلفن داخلی : ۳۰۴

مدیر عامل

تلفن داخلی : ۵۱۰