آزمایشگاه موتور

_

خلاصه فعالیت های آزمایشگاه موتور

آزمایشگاه موتور ایپکو بر اساس دانش فنی و همکاری با آزمایشگاه های موتور بین المللی قادر است تا بسیاری از آزمون های صحه گذاری موتور را انجام دهد. این آزمون ها شامل آزمون های دوام، عملکرد، وظیفه ای، احتراقی و آزمون های نگاشت موتور اند. متخصصان آزمایشگاه قادر هستند تا در تمامی مراحل طراحی، ساخت و تولید قوای نیروی محرکه همکاری نمایند. هدف هریک از این آزمون های یادشده بدین شرح است:

آزمون های وظیفه ای

آزمون های وظیفه ای برای قطعات اصلی و سامانه های مختلف موتور کاربرد دارند. این آزمون ها، عملکرد اولیه هر قسمت را بر اساس وظیفه تعریف شده آن، در شرایط مختلف ارزیابی می­ کند. برای نمونه عملکرد اولیۀ سامانۀ خنک کاری در آزمونی به نام “آزمون خنک کاری” سنجیده و صحه گذاری می شود.

آزمون های دوام

در آزمون های دوام، توانایی و عملکرد موتور برای عمر مفید آن ارزیابی می شود. این آزمون ها، پس از آزمون های وظیفه ­ای انجام می­ شوند.

آزمون عملکرد

در آزمون عملکرد بیشینه توانایی موتور در حالت دریچه گاز کاملاً باز در سرعت های دورانی مختلف بررسی می­ شود. شاخص های مهم این آزمون عبارتند از:

 • توان و گشتاور خروجی موتور (Engine power and torque)
 • مقدار مصرف سوخت (Fuel consumption)
 • گازهای نشتی محفظه لنگ (Blow-by)
 • مقدار هوای اضافه (Lambda)

آزمون های احتراقی

در این آزمون ها کیفیت احتراق موتور در شرایط مختلف کارکردی بررسی می شود. این آزمون ها در دو زمان و به دو شکل اجرا می شوند:

 • آزمون های توسعه احتراقی: در ابتدای توسعه موتور و به منظور ارزیابی قابلیت موتور برای دست یابی به اهداف اصلی (حداکثر توان و گشتاور، مصرف سوخت، آلایندگی و . . .)، این آزمون ها انجام می شوند. در این مرحله فرآیند تبادل گاز، نسبت تراکم، سامانه سوخت رسانی و جرقه زنی و . . .، بررسی شده و طراحی آنها بهبود می یابد.
 • آزمون های بررسی احتراق: این آزمون ها در آخرین مرحله از توسعه موتور برای ارزیابی زینه بندی موتور (Engine calibration) و یا بر روی موتورهای خط تولید که قطعات مرتبط با سامانه احتراقی تغییر نموده اند، انجام می شود و به عبارتی تغییراتی را که بر شاخص های احتراقی اثر می گذارند را صحه گذاری می نماید.

آزمون های نگاشت موتور (Engine Map)

در این آزمون ها همه سخت افزار و نرم افزار سامانه مدیریت هوشمند خودرو با دقت تنظیم می شود تا بتواند همزمان رضایت مشتری و مقررات زیست محیطی را تأمین کند. این آزمون ها هم بر روی موتور و هم بر روی خودرو انجام می شوند.

_

بخشی ازتوانمندی ها و آزمون های دوام موتوری قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • آزمون ۸۰۰ ساعت استاندارد:آزمون اصلی برای بررسی دوام مکانیکی موتور است. این آزمون در برگیرنده استفاده زیاد از موتور در ترکیب با نظریه شکست پربسامد قطعات است.
 • آزمون ۲۰۰ ساعت استاندارد:برای مشخص کردن سریع مشکلات عمده اصطکاکی، قطعات بحرانی و سایش مناسب است.
 • آزمون ۵۰۰ ساعت پویا:برای توسعه قطعات و آزمودن آنها در شرایط سخت تر در حالت های گذرا، مناسب است. این آزمون بر اساس نظریه شکست پربسامد طراحی شده است.
 • آزمون ۴۰۰ ساعت تغییرات دما:این آزمون برای همه قطعات موتور، بویژه قطعات نمونه یا نو، است. زیرا موتور را در چرخه های عمر با تغییرات شدید خنک کاری قرار میدهد و موتور بشدت زیر فشار قرار می گیرد.
 • آزمون ۱۰۰ساعت تشدید:هدف از این آزمون عملکرد قطعات آزمایشی یا اتصالات در زمان کارکرد در نقاط تشدید موتور است. این نقاط توسط نصب حسگرهای شتاب بر روی قطعات و تحلیل های فرکانسی تعیین می شوند. ساعت آزمون بر اساس کارکرد هر قطعه ۱۰ میلیون چرخه در بسامد تشدید خود، تعیین می شود.
 • آزمون ۱۷۲ ساعت ضربه حرارتی عمیق: این آزمون برای صحه گذاری واشر آب بند بستارسرسیلندر است. زیرا در اثر گرم و سرد شدن ناگهانی و شدید آب موتور، بیشترین اختلاف انبساطی بین سرسیلندر بستار و بدنه به وجود می آید که آب بند بستارواشر سرسیلندر باید آن را جبران و آب بند کند.
 • آزمون ۱۱۰ساعت سرعت بحرانی: این آزمون برای صحه گذاری سامانه های حرکت دریچه ها و لنگ لغزنده در شرایط پویا و بحرانی اجرا می شود.
 • آزمون دوام قطعات سامانه های جانبی شامل تسمه، تسمه سفت کن، هرزگرد:این آزمون ها با هدف صحه گذاری سامانه های جانبی در شرایط تشدید (دورهای بحرانی) و گرمایی در بدترین وضعیت مجاز طراحی شده اند. دورهای بحرانی بنا به تعریف دورهایی هستند که نوسانات تسمه در این حالت بیشترین است.
 • آزمون دوام قطعات سامانه های زمانبندی شامل تسمه، تسمه سفت کن، هرزگرد:هدف از این آزمون ارزیابی دوام تسمه زمانبندی در هنگام کارکرد موتور در همه دورها بویژه دورهای بحرانی می باشد. این دورها قبل از شروع آزمون دوام، در یک پیش آزمون تعیین می شوند.
 • آزمون پیرسازی واکنشگر شیمیایی: با هدف ارزیابی عمر و عملکرد واکنشگر و تعیین زمان تعویض آن برای دستیابی به استاندارهای آلایندگی، این آزمون انجام می شود. در استاندارد آلایندگی اروپا ۵ باید خودرو تا صد هزار کیلومتر تضمین شود.
_

فهرست بخشی از آزمون های دوام قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • endurance test 110 hrs
 • endurance test 165 hrs
 • standard test 200/800 hrs
 • thermal change cycle test 400 hrs
 • off road test 500 hrs
 • general endurance tests 500 hrs
 • deep thermal shock test 172 hrs
 • thermal shock test 400 hrs
 • manifold shock test 250 hrs
 • Japan taxi test
 • belt durability test 600 hrs
 • resonace durability test 250 hrs
_

فهرست بخشی از آزمون های  وظیفه ای  قابل اجرا در آزمایشگاه موتور

 • Cooling functional test
 • Lubrication functional test
 • Friction test
 • Crankcase ventilation test
 • General temperature survey test
 • Hot idle test
 • Oil aeration test
 • Over speed test
 • Hot/cold piston scuffing test
 • Valve/seat temperature test
 • Piston temperature test
 • Timing/accessory belt characteristics tests
 • Idler/tensioner characteristics tests
 • Cold start belt tests
 • Start/ stop belt tests
 • Hydraulic tappet functional tests
 • CVVT functional tests