تضمین کیفیت

_

پایش وضعیت شاخص های کیفی محصول

به منظور ارزیابی وضعیت کیفیت محصولات از بدو تولید موتور تا تحویل آن به مشتری نهایی در قالب خودرو وضعیت کیفیت موتور به وسیله شاخص‌های متعدد پایش می‌گردد. این شاخص‌ها در مراحل مختلف چرخه تکامل ابتدا در حین فرآیند تولید موتور، سپس در زمان مونتاژ موتور و راه اندازی موتور برروی خودرو در کارخانۀ سواریسازی، پس از تجاری‌سازی خودرو و در حین تحویل خودرو به مشتری و پس از تحویل خودرو به مشتری نهایی وضعیت کیفی محصول نهایی را رصد می‌کند. هریک از شاخص‌ها برای ایجاد شرایط ارزیابی نیاز به هدفگذاری برحسب مقاطع زمانی سالیانه و ماهیانه دارد. تعیین اهداف هریک از شاخص‌ها براساس اهداف کلان سازمان تهیه و پس از تصویب مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. شاخص‌ها در مقاطع زمانی از پیش تعیین شده (ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و سالیانه)

_

استقرار نظام کیفیت ISO 9000

 استانداردهای ایزو (استانداردهای تضمین کیفیت) مربوط به کیفیت یک سازمان یا شرکت هستند و به محصول تولیدی آن مربوط نیستند بلکه مربوط به عوامل تاثیر گذار بر کیفیت هستند و شامل کیفیت در فرآیندهای مختلف اجرایی در سازمان مانند طراحی، تولید و . . . می باشد. در حقیقت این استانداردها رهنمودهایی برای اصلاح و پیشرفت روند انجام فرآیندها در همه ابعاد شرکت و یا سازمان هستند. استاندارد محصول (کیفیت محصول) بیان کنندۀ حداقل مشخصه های فنی لازم برای کیفیت یک محصول است. این واحد توانایی انجام مشاوره تا زمان اخذ ISO 9000 شامل شناسایی مسئولیتها، برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، شناسایی فرآیندها و اهداف، تدوین مستندات مربوط، اجرای مستندات، ممیزی داخلی و هماهنگی جهت انجام ممیزی خارجی را دارا می باشد.

image
_

اجرای ممیزی فرآیند

شناسایی تأثیر عدم انجام صحیح فرآیند تولید بر روی محصول از پیچیده ترین شاخه های عیب یابی محصول می باشد که با انجام ممیزی فرآیندهای تولیدی امکان آن فراهم می آید. همواره جلوگیری از بروز عیب بسیار ارزانتر از رفع آن عیب بر روی محصول می باشد. از این رو ممیزی فرآیند تولید با هدف کشف عیب در منشأ ایجاد کاهش هزینه بسیاری را برای شرکت های ممیزی شونده به ارمغان می آورد. انجام این ممیزی مستلزم داشتن شناخت کافی از فرآیند تولید می باشد.