موتور بنزینی

موتور EF7 تنفس طبیعی

مقدار
واحد
شرح
حجم جابجایی موتور
CC
۱۶۴۹
تعداد استوانه ها
عدد
۴
قطر استوانه (سیلندر)
mm
۷۸.۶
طول مسیر جابجایی (کورس)
mm
۸۵
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه
--
۱.۰۸
نسبت تراکم
--
۱۱
حداکثر قدرت
KW
۸۲
حداکثر قدرت در دور
RPM
۵۷۵۰
حداکثر گشتاور
N.M
۱۵۰
حداکثر گشتاور در دور
RPM
۳۳۰۰
حداکثر قدرت
H.P
۱۱۰
تعداد دریچه در یک استوانه
عدد
۴
سیستم سوخت رسانی
--
انژکتوری
نوع سوخت
--
بنزین سوپر با اکتان ۹۵
فناوری شاخص
--
فناوری CVVT

موتور XUM

مقدار
واحد
شرح
حجم جابجایی موتور
CC
۱۹۰۵
تعداد استوانه ها
عدد
۴
قطر استوانه (سیلندر)
mm
۸۳
طول مسیر جابجایی (کورس)
mm
۸۸
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه
--
۱.۰۶
نسبت تراکم
--
۱۰.۲
حداکثر قدرت
KW
۷۸.۲
حداکثر قدرت در دور
RPM
۵۵۰۰
حداکثر گشتاور
N.M
۱۵۵
حداکثر گشتاور در دور
RPM
۳۷۵۰
حداکثر قدرت
H.P
۱۰۵

موتور EF7-TC

بنزینی
مقدار
واحد
شرح
حجم جابجایی موتور
CC
۱۶۵۰
تعداد استوانه ها
عدد
۴
قطر استوانه (سیلندر)
mm
۷۸.۶
طول مسیر جابجایی (کورس)
mm
۸۵
نسبت طول مسیر جابجایی به قطر استوانه
--
۱.۰۸
نسبت تراکم
--
۹.۶
حداکثر قدرت
KW
۱۰۷
حداکثر قدرت در دور
RPM
۵۰۰۰
حداکثر گشتاور
N.M
۲۱۵
حداکثر گشتاور در دور
RPM
۲۰۰۰
تعداد دریچه در یک استوانه
عدد
۴
سیستم سوخت رسانی
--
انژکتوری
نوع سوخت
--
بنزین
فناوری شاخص
--
پرخوران