انطباق موتور و خودرو

ایپکو; انطباق دهنده صحیح قوای محرکه و انواع خودرو

انطباق قوای محرکه و خودرو

شبیه سازی خودرویی و انطباق قوای محرکه

انطباق قوای محرکه با خودرو یک فعالیت چند جانبه شامل جانمایی در محفظه موتور، تغییرات مقرون به صرفه در قطعات جانبی موتوری و الزامات ایمنی وابسته می باشد که با کمک نرم افزارهای مدلسازی سه بعدی و استانداردهای داخلی تدوین شده و رویه های توسعه انجام می پذیرد. نیازمندیهای دینامکیی خودرو از قوای محرکه مانند مصرف سوخت، کشش، شتاب تا تعیین جزییاتی مانند نسبت دنده با بکارگیری نرم افزارهای شبیه سازی دینامیکی برآورده می شود و امکانات و محدودیتها روشن می گردد. این نتایج در قالب گزارشهای راهبردی به مدیران طرحها و مشتریان برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری ارائه می گردد.

آزمونه های صحه گذاری خودرو

کارشناسان آزمون شرکت ایپکو طی سالها تجربه و پیرو استانداردهای خودرویی مرتبط و بکارگیری دستگاههای اندازه گیری مخصوص و معتبر، خدمات آزمونهای اندازه گیری قوای محرکه را بطور کارا ارائه می دهند. اندازه گیری متغیرهای قوای محرکه مانند مصرف سوخت، آلایندگی، قابلیت رانندگ، عملکرد خودر ( شیب روی، شتاب روی) و تعیین ضرایب بار جاده بر روی خودروهای مختلف در شرایط اقلیمی متفاوت انجام می گیرد.

بازرسی، همبندی و آماده سازی خودرو

آماده سازی خودرو برای تایید خودرو قبل از انجام آزمونهای آلایندگی، دوام، عملکردی و قابلیت رانندگی در طول توسعه محصول انجام می شود. شرکت ایپکو با دارا بودن کادر فنی مجرب و کارگاههای مختلف با تجهیزات مخصوص کارگاهی، خدمات همبندی، جانمایی بر روی خودرو، نمونه سازی قطعات، عیب یابی خودروها با قوای محرکه دیزلی، بنزینی، دوگانه سوز و دو نیرو را انجام می دهد.