ارزش های شرکت ما

توسعۀ پیوستۀ نیروی انسانی وفادار، خبره و کارآمد (۸۰ درصد)

ارتقاء بهره وری مدیریت طرح ها (۸۵ درصد)

تفکر راهبردی همگام با توسعۀ جهانی (۷۰ درصد)

اجرای راهکارهای عملی با هدف حفظ محیط زیست (۹۵ درصد)

احترام به مشتریان و احساس مسئولیت در قبال جامعه (۹۰ درصد)

کار گروهی و بهبود پیوستۀ فرآیندها (۹۰ درصد)