آزمون‌های توان سرچرخ، شیب روی و آزمون شتاب از جمله آزمون‌های دیگری است که در این مرکز انجام می شود.