شبیه سازی

_

شبیه سازی

فعالیت های شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی واحد محاسبات مهندسی (CAE) به شرح ذیل می باشد:

 • شبیه سازی سامانه تبادل گاز
 • شبیه سازی سامانه خنک کاری
 • شبیه سازی روانکاری
 • شبیه سازی اصطکاک
 • شبیه سازی احتراق با هدف محاسبه ضریب انتقال حرارت
 • شبیه سازی و تحلیل تنش قطعات موتور
 • شبیه سازی ارتعاشات
 • اندازه گیری Swirl و Tumble ایجاد شده توسط چند راهه ورودی در آزمایشگاه میز جریان
 • خدمات آموزش نرم افزار بصورت آموزش حین کار
image
_

امکانات آزمایشگاهی

 • آزمایشگاه شبیه سازی مدارهای خنک کاری
 • تجهیزات اندازه گیری ارتعاشات
 • اندازه گیری میزان رسوب روغن روی سطح
 • تجهیزات اندازه گیری کشش رینگ
 • دستگاه اندازه گیری ضریب سختی فنر

از ابزارهای موجود جهت اعتبارسنجی و تأیید شبیه سازی ها می باشد.

_

شبیه سازی احتراق

بهره مندی از نرم افزارهای پیشرفته یک بعدی و سه بعدی به همراه تجربیات متعدد قبلی در زمینه توسعه تجربی راهگاه های ورود و خروج هوا و نیز استفاده از دستگاه میز جریان، توانمندی ویژه ای جهت طراحی و توسعه مسیرهای تبادل گاز به ایپکو بخشیده است. برآورد اولیۀ ابعاد هندسی مسیرهای ورودی و خروجی گاز در مرحله طراحی مفهومی، پیش بینی هندسه مناسب راهگاه های ورود و خروج گاز به کمک نرم افزارهای سه بعدی، نمونه سازی راهگاه ها بر روی بستار و آزمون آنها بر روی میز جریان و نهایتاً تهیۀ مناسبترین بستار برای آزمونهای توسعه احتراق و نیز پیش بینی مناسبترین زمانبندی دریچه ها و حداکثر جابجایی میل بادامک فرآیندی است که در توسعۀ سامانه تبادل گاز در ایپکو دنبال می شود. 

image