محاسبات مهندسی

فعالیت های شبیه سازی یک بعدی و سه بعدی واحد محاسبات مهندسی (CAE) شامل موارد زیر می باشد:

۱- شبیه سازی در زمینه سامانه تبادل گاز با استفاده ار نرم افزارهای GT-SUITE و FLUENT و AVL-FIRE

۲- شبیه سازی در زمینه سامانه خنک کاری با استفاده ار نرم افزارهای GT-SUITE و FLUENT و AVL-FIRE

۳- شبیه سازی روانکاری با استفاده از نرم افزار FLOWMASTER

۴- شبیه سازی اصطکاک با استفاده از نرم افزار LOTUS و AVL-ECXCITE

۵- شبیه سازی احتراق با هدف محاسبه ضریب انتقال حرارت با استفاده ار نرم افزارهای  AVL-FIRE و FLUENT

۶- شبیه سازی و تحلیل تنش قطعات موتور با استفاده ار نرم افزارهای  ABAQUS و ANSYS

۷- شبیه سازی ارتعاشات با استفاده ار نرم افزار  ADAMS

۸- اندازه گیری Swirl و Tumble  ایجاد شده توسط چند راهه ورودی در آزمایشگاه میز جریان

۹- خدمات آموزش نرم افزار بصورت On Job Training

همچنین امکانات آزمایشگاهی مخصوص شامل

  • آزمایشگاه شبیه سازی مدارهای خنک کاری

  • تجهیزات اندازه گیری ارتعاشات

  • اندازه گیری میزان رسوب روغن روی سطح

  • تجهیزات اندازه گیری کشش رینگ

  • دستگاه اندازه گیری ضریب سختی فنر

از ابزارهای موجود جهت اعتبارسنجی و تأیید شبیه سازی ها می باشد.

شبیه سازی احتراق

بهره مندی از نرم افزارهای پیشرفته یک بعدی و سه بعدی نظیر GT-Power، Fluent ،Star-CD  و AVl Fire به همراه تجربیات متعدد قبلی در زمینه توسعه تجربی راهگاه های ورود و خروج هوا و نیز استفاده از دستگاه میز جریان مجهز به Swirl Meter  توانمندی ویژه ای جهت طراحی و توسعه مسیرهای تبادل گاز به ایپکو بخشیده است. برآورد اولیۀ ابعاد هندسی مسیرهای ورودی و خروجی گاز در مرحله طراحی مفهومی، پیش بینی هندسه مناسب راهگاه های ورود و خروج گاز به کمک نرم افزارهای سه بعدی، نمونه سازی راهگاه ها بر روی بستار و آزمون آنها بر روی میز جریان و نهایتاً تهیۀ مناسبترین بستار برای آزمونهای توسعه احتراق و نیز پیش بینی مناسبترین زمانبندی دریچه ها و حداکثر جابجایی میل بادامک فرآیندی است که در توسعۀ سامانه تبادل گاز در ایپکو دنبال می شود.