خط مشی کیفیت

– مجوز تأسیس واحد تحقیقات صنعت در سال ۱۳۸۰

– پروانۀ تحقیق در زمینۀ موتورهای احتراق داخلی در سال ۱۳۸۰

– استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ از شرکتDAR  آلمان در سال ۱۳۸۴

– استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ از مؤسسۀ استاندارد ایران در سال ۱۳۹۲

– سنجش آلایندگی خودرو

– کالیبراسیون آزمایشگاه اندازه گیری دقیق

– آزمایشگاه مواد